Chuyên mục:Thông báo

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022

Ngày lập danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022: ngày 22/6/2023. Thời gian nhận cổ tức: từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

Ngày lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021: Ngày 28/7/2022; Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022

Thông báo v/v: Chi trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện chi trả cổ tức từ ngày 27/9/2021 đến ngày 30/9/2021

Thông báo tạm dừng chi trả cổ tức năm 2020

Công ty cổ phần ACC-244 tạm dừng chi trả cổ tức theo Thông báo ngày 08/7/2021

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 09/3/2021 Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT giao dịch mua vào 23.040 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 26.540 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Công ty ...

Thông báo - về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH