Chuyên mục:Thông báo

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 09/3/2021 Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT giao dịch mua vào 23.040 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 26.540 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Công ty ...

Thông báo - về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_NN_co_dong_lon_6_thang_cuoi_nam...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần ACC-244 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT). Mời Quý cổ đông xem..

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý IV/2020 và đã thông qua....

Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày 16/12/2020, Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ngày 14/12/2020 Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT đăng ký mua thêm 23.140 cổ phiếu. Thời gian dự kiến giao dịch

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH