Thông báo

2021-03-15 06:53:43

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ––––––––––––––––––––––––

                                             Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

Kính gửi:

 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

- Công ty cổ phần ACC-244

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: PHẠM THỊ BÍCH HẠNH

- Quốc tịch:

- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:

- Địa chỉ liên hệ:

- Điện thoại:                                      Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

2. Mã chứng khoán giao dịch: AC4

3. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2: 005C123636

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.500 cổ phiếu (chiếm 0,12% vốn điều lệ)

5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.140 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 23.040 cổ phiếu

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.540 cổ phiếu (chiếm 0,90% vốn điều lệ)

8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

9. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 09/3/2021

10. Lý do không thực hiện hết số lượng: do giá mua và khối lượng bán không đáp ứng mong muốn.

 

 

 

                                   CÁ NHÂN BÁO CÁO

                                             (Đã ký)

 

 

 

                                     Phạm Thị Bích Hạnh

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH