Chuyên mục:Thông báo

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025) sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 29/6/2020.

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III v

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025)

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Nghị quyết v/v miễn nhiệm

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III vào ngày 18/3/2020
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH