Chuyên mục:Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây : Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

bao-cao-tai-chinh-nam-2018-da-kiem-toan

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 17/04/2010 đến 31/12/2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH