Chuyên mục:Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây : Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

bao-cao-tai-chinh-nam-2018-da-kiem-toan

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH