Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO V/V LẬP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HƯỞNG QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2023

Ngày lập danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023: Ngày 20/6/2024. Thời gian nhận cổ tức: Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 26/7/2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 25/3/2024.

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022

Ngày lập danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022: ngày 22/6/2023. Thời gian nhận cổ tức: từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023

Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 sẽ được tổ chức vào thứ 6 ngày 28/4/2023
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH