Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022

Ngày lập danh sách hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022: ngày 22/6/2023. Thời gian nhận cổ tức: từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023

Giấy mời họp và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 sẽ được tổ chức vào thứ 6 ngày 28/4/2023

Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chương trình, tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Thông báo v/v lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

Ngày lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021: Ngày 28/7/2022; Ngày thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 31/8/2022

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 được ban hành ngày 04/3/2010 và sửa đổi, bổ sung lần 06 vào ngày 26/4/2022.
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH