Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) đưa ra kết luận kiểm toán chấp nhận toàn phần

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

Ngày 09/3/2021 Bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT giao dịch mua vào 23.040 cổ phiếu, nâng tỷ lệ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 26.540 cổ phiếu.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Công ty ...

Thông báo - về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2020

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_NN_co_dong_lon_6_thang_cuoi_nam...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Công ty cổ phần ACC-244 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (bà Phạm Thị Bích Hạnh - Thành viên HĐQT). Mời Quý cổ đông xem..
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH