Chuyên mục:Thông báo

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Gồm 05 chương và 35 điều (Quy chế có hiệu lực từ ngày 22/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào ngày 06/05/2011)

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2013

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013 của Công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀO 16 GIỜ NGÀY 1

Để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH