Chuyên mục:Thông báo

QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Gồm 05 chương và 35 điều (Quy chế có hiệu lực từ ngày 22/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào ngày 06/05/2011)

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2013

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013 của Công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀO 16 GIỜ NGÀY 1

Để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Quy chế Quản lý nội bộ Công ty cổ phần ACC-244

Gồm 05 chương và 35 điều (Quy chế có hiệu lực từ ngày 22/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào ngày 06/05/2011)
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH