Chuyên mục:Thông báo

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây : Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

bao-cao-tai-chinh-nam-2018-da-kiem-toan

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 20/3/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_lon_co_dong_NN_6_thang_cuoi_nam_2018

Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Mời Quý cổ đông xem tại đây :NQ_phe_duyet_Ke_hoach_SXKD_2019

Thông báo thay đổi nhân sự Kế toán trưởng kể từ ngày 01/01/2019

Mời Quý cổ đông xem tại đây:Thay_doi_nhan_su_KTT

Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây:TB_ky_hop_dong_kiem_toan_BCTC_2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

Ngày 23/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp và ra Nghị quyết v/v

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây:B_chot_DS_co_dong_huong_quyen_nhan_co_tuc_nam_2017
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH