Chuyên mục:Thông báo

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Ngày 31/12/2019, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Ngày 12/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244

Thông báo chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây : TB_chot_danh_sach_co_dong_nhan_co_tuc_nam_2018

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây:

Báo cáo thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_thuong_nien_nam_2018

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây : Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH