Chuyên mục:Thông báo

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Quyết định số: 425/QĐ-HĐQT ...

Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 18/12/2017, HĐQT Công ty đã họp và phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng ..

Thông báo v/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ..

Thông báo v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp bất thường Quý III/2017 vào ngày 03/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm

Nghị quyết HĐQT - Phiên họp thường kỳ Quý II/2017

HĐQT tiến hành họp phiên thường kỳ Quý II/2017

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành v

Ngày 27/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ra Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT244 về việc miễn nhiệm ..

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH