Chuyên mục:Đại hội cổ đông thường niên

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III v

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025)

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 1

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019.

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự họp tại đây:

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 20/3/2019
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH