Chuyên mục:Đại hội cổ đông thường niên

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III v

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025)

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 1

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH