Đại hội cổ đông thường niên

2020-06-29 09:21:20

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần ACC-244 đã được tổ chức thành công. Mời Quý cổ đông xem chi tiết Biên bản họp tại đây: Bien_ban_DHDCD_nhiem_ky_III_2020_2025
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH