Đại hội cổ đông thường niên

2021-03-01 00:00:00

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 22/3/2021.

Mời Quý cổ đông xem thông báo tại đây: TB_chot_danh_sach_co_dong_tham_du_DHDCD_thuong_nien_2021.pdf

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH