Đại hội cổ đông thường niên

2020-06-29 09:28:27

Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025)

Tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025) đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, bổ nhiệm Tổng giám đốc. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát. Mời Quý cổ đông xem chi tiết nhân sự thay đổi tại đây: Thông_bao_thay_doi_nhan_su_nhiem_ky_III DS_người_noi_bo_va_nguoi_co_lien_quan Ban_cung_cap_thong_tin_nhan_su_nhiem_ky_III
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH