Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III

Giấy mời và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025) sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 29/6/2020.

Thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, HĐQT Công ty quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025)

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III

Báo cáo thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem tại đây : Bao_cao_thuong_nien_nam_2019

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Nghị quyết v/v miễn nhiệm

Thông báo chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025)

Hội đồng quản trị Công ty thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ nhiệm kỳ III vào ngày 18/3/2020

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Mời Quý cổ đông xem tại đây : NQ_phe_duyet_KH_nam 2020

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019

Ngày 31/12/2019, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH