Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017

Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý I/2018

Thông báo Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

Ngày 02/02/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp bất thường để thông qua

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp phiên họp bất thường vào ngày 01/02/2018 để thông qua

Thông báo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 ngày 02/01/2018

Thực hiện Quyết định số: 366/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Quyết định số: 425/QĐ-HĐQT ...

Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 18/12/2017, HĐQT Công ty đã họp và phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng ..

Thông báo v/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ..

Thông báo v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp bất thường Quý III/2017 vào ngày 03/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH