Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HĐQT - Phiên họp thường kỳ Quý II/2017

HĐQT tiến hành họp phiên thường kỳ Quý II/2017

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành v

Ngày 27/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ra Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT244 về việc miễn nhiệm ..

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Bản cáo bạch Công ty cổ phần ACC-244

Mời quý Cổ đông xem tại đây: Ban_cao_..

Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2016)

Trong năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần Acc-244 đã ...

Nghị quyết phiên họp bất thường - Quý 2/2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, tại Công ty cổ phần Acc-244 tổ chức phiên họp bất thường Quý 2/2016

Nghị quyết phiên họp thường kỳ - Quý 2/2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244

Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH