Chuyên mục:Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây:B_chot_DS_co_dong_huong_quyen_nhan_co_tuc_nam_2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244

Đã sửa đổi, bổ sung tháng 4 năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thườngniên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 23/4/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây:Bao_cao_thuong_nien_2017
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH