Trợ gúp cổ đông

2017-12-26 15:40:41

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Quyết định số: 425/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2017 về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin quy định việc tổ chức và thực hiện công bố thông tin của Công ty, nhà đầu tư thuộc đối tượng công bố thông tin có liên quan đến cổ phiếu của Công ty và người có liên quan đến đối tượng công bố thông tin. Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Quy_che_CBTT_ACC_244
image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH