Quan hệ cổ đông

Thứ Hai, 18-12-2017 | 14:06

Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 18/12/2017, HĐQT Công ty đã họp và phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh – Xây dựng đơn vị năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244, mời Quý cổ đông xem tại đây: Phe_duyet_ke_hoach_SXKD_nam_2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH