Thông báo

2021-02-24 09:44:13

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên HĐQT)

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 

Kính gửi:

 

– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Công ty cổ phần ACC-244
  1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:

– Họ và tên cá nhân: PHẠM THỊ BÍCH HẠNH

– Quốc tịch:

– Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:

– Địa chỉ liên hệ:

– Điện thoại:                          Email:

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT

  1. Mã chứng khoán giao dịch: AC4
  2. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 2:
  3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.500 cổ phiếu (chiếm 0,12% vốn điều lệ)
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.140 cổ phiếu
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.640 cổ phiếu(chiếm 0,91% vốn điều lệ)
  6. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc Thỏa thuận
  8. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 26/02/2021 đến ngày 27/3/2021

 

 

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Đã ký)

Phạm Thị Bích Hạnh

 

image

imageHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH