Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 29-06-2020 | 16:34

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2020-2025)

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (2020-2025) của Công ty cổ phần ACC-244 đã được tổ chức thành công.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết Nghị quyết họp tại đây:Nghi_quyet_DHCD_nhiem_ky_III_2020_2025

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH