Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Năm, 09-03-2017 | 19:33

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Biên bản họp số 15/BB-HĐQT 244 ngày 04/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty (xem nội dung đính kèm)

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 16 giờ 00 phút ngày 22 tháng 3 năm 2017

Ngày tổ chức đại hội dự kiến: ngày 26/4/2017

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

Nguyễn Đức Sinh

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH