Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Sáu, 08-04-2016 | 08:31

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH