Báo cáo tài chính

Thứ Năm, 25-04-2019 | 15:08

Giải trình ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018 theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Giai_trinh_y_kien_kiem_toan_tai_BCTC_2018_theo_yeu_cau_cua_UBCKNN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH