Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 24-04-2017 | 20:12

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244

I-Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

II-Nội dung chương trình đại hội

Đại hội nhất trí thông qua 2.707.832 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội

Tóm tắt diễn biến đại hội chi tiết 

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH