Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 20-04-2018 | 13:59

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết v/v thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Mạnh Hà, bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Nguyên làm thành viên HĐQT kể từ ngày 20/4/2018.

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ_mien_nhiem_va_bo_nhiem_TV_HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH