Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 27-10-2017 | 15:25

Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định số:351/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Vinh.

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Quyet_dinh_mien_nhiem_thanh_vien_HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH