Chuyên mục: Thông báo

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ HDQT ve tra co tuc 2015

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty

Thông báo – về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2013

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013 của Công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀO 16 GIỜ NGÀY 10/12/2013

Để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH