Chuyên mục: Thông báo

Thông báo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 ngày 02/01/2018

Thực hiện Quyết định số: 366/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty, ngày 02/01/2018 Công ty nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi ...

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Quyết định số: 425/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2017 về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố ...

Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 18/12/2017, HĐQT Công ty đã họp và phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244, mời ...

Thông báo v/v đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

Công ty cổ phần ACC-244 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 ...

Thông báo v/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên họp bất thường Quý III/2017 vào ngày 03/11/2017 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc ...

Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định số: 352/QĐ-HĐQT244 ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuân giữ chức thành viên Hội đồng ...

Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Quyết định số:351/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị ...

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 27/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ra Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT244 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Vinh và ...

Nghị quyết HĐQT – Phiên họp thường kỳ Quý II/2017

HĐQT tiến hành họp phiên thường kỳ Quý II/2017 vào ngày 28/7/2017. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: Nghi_quyet_HDQT_QuyII_2017

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_ nn_co_dong_lon_6_thang_dn_2017

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH