Chuyên mục: Thông báo

Nghị quyết HĐQT ngày 29/7/2016

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thường kỳ Quý II năm 2016 vào ngày 29/7/2016, mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi quyet HDQT

Nghị quyết phiên họp bất thường – Quý 2/2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, tại Công ty cổ phần Acc-244 tổ chức phiên họp bất thường Quý 2/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ HDQT ve tra co tuc 2015

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2015

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty

Thông báo – về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH