Chuyên mục: Thông báo

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 27/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ra Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT244 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Vinh và ...

Nghị quyết HĐQT – Phiên họp thường kỳ Quý II/2017

HĐQT tiến hành họp phiên thường kỳ Quý II/2017 vào ngày 28/7/2017. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: Nghi_quyet_HDQT_QuyII_2017

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_ nn_co_dong_lon_6_thang_dn_2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bao_cao_quan_tri_Cty_6_thang_dau_nam_2017 

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng: 16h00 phút ngày 25/5/2017 để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016. Chi ...

Nghị quyết phiên họp thường kỳ – Quý 2/2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT244 ngày 08/05/2017,Quyết nghị:Thông ...

Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2016)

Trong năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần  Acc-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:Đảm bảo công tác ...

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 quyết nghị

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH