Chuyên mục: Thông báo

Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2016)

Trong năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần  Acc-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:Đảm bảo công tác ...

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 quyết nghị

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nghị quyết HĐQT ngày 29/7/2016

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thường kỳ Quý II năm 2016 vào ngày 29/7/2016, mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi quyet HDQT

Nghị quyết phiên họp bất thường – Quý 2/2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, tại Công ty cổ phần Acc-244 tổ chức phiên họp bất thường Quý 2/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ HDQT ve tra co tuc 2015

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH