Chuyên mục: Thông báo

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_lon_co_dong_NN_6_thang_dau_nam_2018

Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty

Ngày 23/5/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp và ra Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: TB_chot_DS_co_dong_huong_quyen_nhan_co_tuc_nam_2017

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp thường kỳ Quý II/2018 và ra Nghị quyết về vấn đề trả cổ tức năm 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết Đại hội tại ...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.Mời Quý cổ đông xem Biên bản Đại hội tại ...

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết thông qua việc Ông Nguyễn ...

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết v/v thông qua việc miễn ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 23/4/2018. Mời Quý cổ đông xem giấy mời và mẫu Ủy quyền tham ...

Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH