Chuyên mục: Thông báo

Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty

Ngày 12/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp và ra Nghị quyết v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ...

Thông báo chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: TB_chot_danh_sach_co_dong_nhan_co_tuc_nam_2018

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ_HDQT_ve_tra_co_tuc_nam_2018

Giải trình ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018 theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Giai_trinh_y_kien_kiem_toan_tai_BCTC_2018_theo_yeu_cau_cua_UBCKNN

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết đại hội tại đây: NQ_DHDCD_2019

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý cổ đông xem Chi tiết Biên bản họp tại ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự ...

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019 - Phan1 Tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019_Phan2

Báo cáo thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_thuong_nien_nam_2018

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH