Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016

Theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nghị quyết HĐQT ngày 29/7/2016

Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thường kỳ Quý II năm 2016 vào ngày 29/7/2016, mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi quyet HDQT

Nghị quyết phiên họp bất thường – Quý 2/2016

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, tại Công ty cổ phần Acc-244 tổ chức phiên họp bất thường Quý 2/2016

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ HDQT ve tra co tuc 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi_quyet_DHDCDTN_2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bien_ban_DHDCDTN_2016

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244, Quý Cổ đông xem tại đây: (Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2016)Ban biên ...

Báo cáo thường niên năm 2015

Mời quý cổ đông xem tại đây: bao cao thuong nien năm 2015

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH