Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bien_ban_DHDCDTN_2016

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244, Quý Cổ đông xem tại đây: (Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2016)Ban biên ...

Báo cáo thường niên năm 2015

Mời quý cổ đông xem tại đây: bao cao thuong nien năm 2015

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CHO CỔ ĐÔNG

Ban Quan hệ Cổ đông Công ty Cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 17/04/2010 đến 31/12/2010 đã được kiểm toán

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH