Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Nghị quyết phiên họp thường kỳ – Quý 2/2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT244 ngày 08/05/2017,Quyết nghị:Thông ...

Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017Quyết nghị:Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT ...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017 tại thành phố Hà nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy mời họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Acc-244

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty (năm 2016)

Trong năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần  Acc-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:Đảm bảo công tác ...

Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 quyết nghị

Thông báo chốt danh sách cổ đông

Về việc chốt danh sách Cổ đông thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH