Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_ nn_co_dong_lon_6_thang_dn_2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bao_cao_quan_tri_Cty_6_thang_dau_nam_2017 

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần ACC-244 thông báo ngày đăng ký cuối cùng: 16h00 phút ngày 25/5/2017 để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016. Chi ...

Nghị quyết phiên họp thường kỳ – Quý 2/2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT244 ngày 08/05/2017,Quyết nghị:Thông ...

Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244

Đã sửa đổi, bổ sung tháng 4 năm 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017Quyết nghị:Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT ...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017 tại thành phố Hà nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy mời họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Báo cáo thường niên năm 2016

Công ty cổ phần Acc-244

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH