Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết Đại hội tại ...

Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244

Đã sửa đổi, bổ sung tháng 4 năm 2018

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mời Quý cổ đông xem Biên bản Đại hội tại ...

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết thông qua việc Ông Nguyễn ...

Thông báo Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 20/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý II/2018 và đã ra Nghị quyết v/v thông qua việc miễn ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 23/4/2018. Mời Quý cổ đông xem giấy mời và mẫu Ủy quyền tham ...

Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_thuong_nien_2017

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: CV_giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_cua_KTV_tai_BCTC_2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017 tại đây: Bao_cao_tai_chinh_nam_2017_da_kiem_toan

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH