Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_thuong_nien_2017

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: CV_giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_cua_KTV_tai_BCTC_2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017 tại đây: Bao_cao_tai_chinh_nam_2017_da_kiem_toan

Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý I/2018 để quyết định ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại ...

Thông báo Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty

Ngày 02/02/2018 Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp bất thường để thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với ...

Thông báo thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã họp phiên họp bất thường vào ngày 01/02/2018 để thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm ...

Thông báo đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 ngày 02/01/2018

Thực hiện Quyết định số: 366/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty, ngày 02/01/2018 Công ty nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi ...

Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần ACC-244

Ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã ra Quyết định số: 425/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2017 về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố ...

Nghị quyết HĐQT v/v Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Ngày 18/12/2017, HĐQT Công ty đã họp và phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Xây dựng đơn vị năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244, mời ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH