Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Thông báo – về việc chốt danh sách Cổ đông

Hưởng quyền nhận cổ tức năm 2014 của Công ty cổ phần ACC-244

THÔNG BÁO ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2013

Cho năm tài chính kết thúc 31/12/2013 của Công ty

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀO 16 GIỜ NGÀY 10/12/2013

Để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Gồm 05 chương và 35 điều (Quy chế có hiệu lực từ ngày 22/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào ngày 06/05/2011)

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014

Quy chế Quản lý nội bộ Công ty cổ phần ACC-244

Gồm 05 chương và 35 điều (Quy chế có hiệu lực từ ngày 22/05/2010 và được sửa đổi, bổ sung lần 1 vào ngày 06/05/2011)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH