Chuyên mục: Đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017 Quyết nghị: Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT ...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2017 tại thành phố Hà nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Giấy mời họp Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244 kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 trân trọng thông báo việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi_quyet_DHDCDTN_2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bien_ban_DHDCDTN_2016

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244, Quý Cổ đông xem tại đây: (Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2016) Ban biên ...

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH