Chuyên mục: Đại hội cổ đông thường niên

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời quý cổ đông xem tại đây: Nghi_quyet_DHDCDTN_2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Bien_ban_DHDCDTN_2016

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Giấy mời v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (có mẫu giấy ủy quyền kèm theo), Quý cổ đông xem tại đây: (Giấy mời họp)

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Chương trình và các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244, Quý Cổ đông xem tại đây: (Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2016)Ban biên ...

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015-2020)

CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ II

Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ II (2015 – 2020)

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH