Chuyên mục: Đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết đại hội tại đây: NQ_DHDCD_2019

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Mời Quý cổ đông xem Chi tiết Biên bản họp tại ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự ...

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019 - Phan1 Tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019_Phan2

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 20/3/2019. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHDCD_2019

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết Đại hội tại ...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 23/4/2018 tại Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Mời Quý cổ đông xem Biên bản Đại hội tại ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được tổ chức vào thứ 2, ngày 23/4/2018. Mời Quý cổ đông xem giấy mời và mẫu Ủy quyền tham ...

Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2018

Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức phiên họp bất thường Quý I/2018 để quyết định ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại ...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH