Chuyên mục: Báo cáo tài chính

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán tại đây: BCTC_kiem_toan_2018

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: CV_giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_cua_KTV_tai_BCTC_2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017 tại đây: Bao_cao_tai_chinh_nam_2017_da_kiem_toan

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 17/04/2010 đến 31/12/2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2012

12

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH