Chuyên mục: Báo cáo tài chính

Giải trình ý kiến của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018 theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Giai_trinh_y_kien_kiem_toan_tai_BCTC_2018_theo_yeu_cau_cua_UBCKNN

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán tại đây: BCTC_kiem_toan_2018

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2017

Mời Quý cổ đông xem tại đây: CV_giai_trinh_y_kien_ngoai_tru_cua_KTV_tai_BCTC_2017

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán năm 2017 tại đây: Bao_cao_tai_chinh_nam_2017_da_kiem_toan

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 17/04/2010 đến 31/12/2010 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2014

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần ACC-244

Đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

12

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH