Chuyên mục: Quan hệ cổ đông

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.Mời Quý cổ đông xem Nghị quyết đại hội tại đây: Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2019

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.Mời Quý cổ đông xem Chi tiết Biên bản họp tại ...

Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 3, ngày 23/4/2019. Mời Quý cổ đông xem Giấy mời và mẫu Ủy quyền tham dự ...

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây:Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019 - Phan1Tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019_Phan2

Báo cáo thường niên năm 2018

Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Bao_cao_thuong_nien_nam_2018

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên tại Báo cáo tài chính năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: Giai_trinh_y_kiem_kiem_toan_BCTC_2018

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán tại đây: BCTC_kiem_toan_2018

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HĐQT thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 20/3/2019. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: TB_chot_DS_co_dong_tham_du_DHDCD_2019

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

Mời Quý cổ đông xem tại đây: DS_co_dong_lon_co_dong_NN_6_thang_cuoi_nam_2018

Nghị quyết HĐQT về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Mời Quý cổ đông xem tại đây: NQ_phe_duyet_Ke_hoach_SXKD_2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH