Thông báo

Thứ Hai, 08-05-2017 | 21:59

Nghị quyết phiên họp thường kỳ – Quý 2/2017

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BB-HĐQT244 ngày 08/05/2017,

Quyết nghị:

  1. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý I năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu
  2. Thực hiện trả cổ tức năm 2016
  3. Phân chia mức thù lao của HĐQT năm 2017 cho các thành viên trong HĐQT
  4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, giao ông Tổng giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết HĐQT Quý II/2017 chi tiết tại đây

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã kí)

Nguyễn Đức Sinh

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH