Quan hệ cổ đông

Thứ Sáu, 27-10-2017 | 15:04

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 27/10/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ra Nghị quyết số: 350/NQ-HĐQT244 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Vinh và bổ nhiệm thành viên HĐQT tạm thời đối với Ông Nguyễn Anh Tuân.

Quý cố đông xem chi tiết tại đây: Nghi_quyet_mien_nhiem_va_bo_nhiem_thanh_vien_HDQT

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH