Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 24-04-2017 | 20:03

Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2017

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017

Quyết nghị:

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2016

Điều 3: Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017

Điều 4: Thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244

Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nội dung nghị quyết xem chi tiết

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã kí)

Nguyễn Đức Sinh

Ban biên tập Công ty cổ phần ACC-244

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH