Thông tin cổ phiếu

Thứ Hai, 22-02-2016 | 14:25

Công ty cổ phần ACC-244

Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần ACC-244

1. Vốn điều lệ của Công ty là 29.408.620.000 đồng

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.940.862 cổ phần. Cổ phần phát hành lần đầu: 2.940.862 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần 10.000 đồng

Trong đó: Cổ phần nhà nước nắm giữ 1.990.862 cổ phần, tương ứng 67,70% vốn điều lệ.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH