Đại hội cổ đông thường niên

Thứ Hai, 08-04-2019 | 09:13

Chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Mời Quý cổ đông xem Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây:

Chuong_trinh_tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019 – Phan1

Tai_lieu_Dai_hoi_CD_nam2019_Phan2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH