Báo cáo thường niên

Thứ Hai, 22-02-2016 | 14:15

Báo cáo thường niên năm 2013

Công ty cổ phần ACC244

Là năm thứ 4 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT được tổ chức hoạt động và thực hiện quản lý Công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng. HĐQT đã tuân thủ và quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy định về hoạt động của HĐQT.
Năm 2013, kinh tế toàn cầu cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, nhà nước tiếp tục chính sách thận trọng và thắt chặt tiền tệ, cắt giảm nguồn vốn đầu tư công đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT đã kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông 2013 đề ra. Trong năm đã ký kết được 29 hợp đồng với tổng giá trị đạt trên 210 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gối đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2014 đạt trên 400 tỷ đồng.
Xem chi tiết: Báo cáo thường niên Công ty cổ phần ACC-244 năm 2013


(Trích từ Báo cáo thường niên năm 2013)

Ban quản trị website Acc244

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH