Báo cáo thường niên

Thứ Hai, 22-02-2016 | 14:09

Báo cáo thường niên năm 2012

Công ty cổ phần ACC244
Năm 2012, có nhiều yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến tình hình SXKD của doanh nghiệp nói chung nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và cam kết đã ký với khách hàng giữ đơn vị ổn định và an toàn tuyệt đối.
Tổng doanh thu năm 2012 đạt 300,403 tỷ tăng 9,08% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế 10,054 tỷ tăng 1,76% so với năm 2011. Thu nhập bình quân của người lao động là 5,473 triệu đồng/tháng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 34,18%. Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty tại đây: (Báo cáo thường niên Công ty cổ phần ACC-244 năm 2012)

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH