Báo cáo thường niên

Thứ Hai, 22-02-2016 | 14:48

Báo cáo thường niên năm 2010

Công ty cổ phần ACC-244
Năm 2010, Công ty đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 16 tháng 04 năm 2010. Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã chủ động hơn trong SXKD, huy động được sự đóng góp của cổ đông về tài chính, phương án hoạt động, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc do đó hiệu quả hoạt động Công ty đạt được cao hơn. Trong năm 2010, Công ty cổ phần ACC-244 đã tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đã đề ra. Quý cổ đông xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2010 của Công ty tại đây: (Báo cáo thường niên Công ty cổ phần ACC-244)

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

TIN VIDEO

ALBUM ẢNH